Noteikumi

American Air Filter Company, Inc. Vietnes lietošanas noteikumi

Pirms šīs vietnes lietošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet šos lietošanas noteikumus

Šo vietni nodrošina American Air Filter Company, Inc. d / b / AAF International („AAF”), un tā var tikt lietota tikai informatīviem nolūkiem. Lietojot šo vietni vai lejupielādējot materiālus no vietnes, jūs piekrītat šiem lietošanas noteikumiem. Ja jūs nepiekrītat ievērot šos lietošanas noteikumus, jūs nedrīkstat lietot vai lejupielādēt materiālus no šīs vietnes. AAF patur tiesības jebkurā laikā atjaunināt šos lietošanas noteikumus bez iepriekšēja brīdinājuma. Lietošanas noteikumu jaunāko versiju var pārskatīt, noklikšķinot uz hiperteksta saites „Lietošanas noteikumi” katras šīs vietnes lapas apakšā. Uz šīs vietnes lietošanu var attiekties arī papildu noteikumi, kas ietverti šajā vietnē.

Tīmekļa vietnes lietošana

Ja nav norādīts citādi, AAF vietne ir paredzēta jūsu personīgai un nekomerciālai lietošanai. Jūs piekrītat nepārtraukt un nemēģināt pārtraukt vietnes darbību. Jūs nedrīkstat modificēt, kopēt, izplatīt, pārsūtīt, parādīt, veikt, reproducēt, publicēt, licencēt, radīt atvasinātus darbus vai pārdot jebkādu informāciju, programmatūru, produktus vai pakalpojumus, kas iegūti AAF vietnē. Jūs piekrītat ievērot visus papildu ierobežojumus, kas tiek parādīti vietnē, jo tā laiku pa laikam var tikt atjaunināta. Viss šīs vietnes saturs, ieskaitot tekstu, dizainu, grafiku, saskarnes vai kodus, kā arī to atlasi un izkārtojumu, ir aizsargāts ar autortiesībām, kā arī pasaules autortiesību likumiem un līgumu noteikumiem. Lietojot šo vietni, jūs piekrītat ievērot visus pasaules autortiesību likumus un novērst tajā esošā satura neatļautu kopēšanu. Izņemot šeit skaidri norādītos gadījumus, AAF nepiešķir jums nekādas tiešas vai netiešas tiesības saskaņā ar patentiem, preču zīmēm, autortiesībām vai komercnoslēpuma informāciju, kas ietverta šajā dokumentā.

Atruna

AAF neuzņemas nekādas garantijas par šīs tīmekļa vietnes vai ar šo vietni saistītās (-o) vietnes (-ņu) satura precizitāti vai pilnīgumu. Jebkurš jūsu lēmums, kas pieņemts, pamatojoties uz informāciju, kas atrodama šajā tīmekļa vietnē vai vietnē (-s), kas saistīta (-s) ar šo vietni, ir tikai jūsu atbildība.

ŠĪ TĪMEKĻA VIETNE VAR SATURĒT NEPRECIZITĀTES UN TIPOGRĀFISKAS KĻŪDAS. AAF NESNIEDZ TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ ŠĪS TĪMEKĻA VIETNES UN TAJĀ SNIEGTĀS INFORMĀCIJAS PRECIZITĀTI UN PILNĪGUMU VAI JEBKĀDA PADOMA, ATZINUMA, PAZIŅOJUMA VAI CITAS INFORMĀCIJAS, KAS RĀDĪTA TĪMEKĻA VIETNĒ, UZTICAMĪBU. CIKTĀL TAS IR PIEĻAUJAMS SASKAŅĀ AR PIEMĒROJAMIEM TIESĪBU AKTIEM, AAF ATRUNĀ VISAS GARANTIJAS,TIEŠAS VAI NETIEŠAS, IESKAITOT NETIEŠAS GARANTIJAS PAR TIRDZNIECĪBU UN PIEMĒROTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM, UN GARANTIJAS, KAS IZRIET NO DARĪJUMA VAI IZPILDES GAITAS. AAF PATUR TIESĪBAS PĒC SAVIEM IESKATIEM LABOT KĻŪDAS VAI IZTRŪKUMUS JEBKURĀ VIETNES SADAĻĀ. AAF VAR IZDARĪT CITUS LABOJUMUS TĪMEKĻA VIETNĒ, KĀ ARĪ MATERIĀLU UN IZSTRĀDĀJUMU, PROGRAMMU, PAKALPOJUMU VAI CENU (JA TĀDAS IR) APRAKSTOS TĪMEKĻA VIETNĒ JEBKURĀ LAIKĀ BEZ IEPRIEKŠĒJA PAZIŅOJUMA.

ŠĪ TĪMEKĻA VIETNE, TĪMEKĻA VIETNĒ MINĒTĀ INFORMĀCIJA UN MATERIĀLI, UN TĪMEKĻA VIETNĒ PIEEJAMĀ PROGRAMMATŪRA IR SNIEGTA „ESOŠAJĀ IZSKATĀ” BEZ JEBKĀDAS PĀRSTĀVĪBAS VAI GARANTIJĀM, TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM, IESKAITOT, BET NE TIKAI GARANTIJĀM ATTIECĪBĀ UZ TIRDZNIECĪBU, PĀRKĀPUMIEM VAI PIEMĒROTĪBU JEBKĀDAM KONKRĒTAM MĒRĶIM.

Atbildības ierobežojums

NEKĀDĀ GADĪJUMĀ AAF VAI JEBKURAM TĀ MEITAS UZŅĒMUMAM NAV JĀATBILD PAR JEBKURIEM TIEŠIEM VAI NETIEŠIEM, ĪPAŠIEM, FINANSIĀLIEM, GADĪJUMA RAKSTURA, PATIESIEM VAI SECĪGIEM ZAUDĒJUMIEM VAI JEBKURIEM ZAUDĒJUMIEM (TOSTARP BEZ IEROBEŽOJUMIEM, JEBKURA ZAUDĒTA PELŅA, UZŅĒMĒJDARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA, INFORMĀCIJAS VAI PROGRAMMU VAI CITU DATU, KAS ATRODAS INFORMĀCIJAS APSTRĀDES SISTĒMĀ, ZAUDĒJUMS), PAT JA AAF PIRMS TAM IR TICIS INFORMĒTS PAR ŠĀDA ZAUDĒJUMA IESPĒJAMĪBU VAI NU SASKAŅĀ AR LĪGUMU, NOLAIDĪBU VAI CITU TEORIJU, IZRIETOT NO ŠĪS TĪMEKĻA VIETNES LIETOŠANAS, NESPĒJAS LIETOT, VAI SAISTĪBĀ AR ŠAJĀ TĪMEKĻA VIETNĒ PIEEJAMAJIEM PAKALPOJUMIEM, IZSTRĀDĀJUMIEM UN MATERIĀLIEM. ŠOS IEROBEŽOJUMUS PIEMĒRO, NESKATOTIES UZ JEBKURU IEROBEŽOTA TIESISKĀ AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻA BŪTISKĀ MĒRĶA KĻŪMI. TĀDĒĻ, KA DAŽAS JURISDIKCIJĀS NEATĻAUJ IEROBEŽOJUMUS ATTIECĪBĀ UZ TIEŠO GARANTIJU ILGUMU VAI ATBILDĪBAS IZSLĒGŠANU VAI IEROBEŽOŠANU ATTIECĪBĀ UZ IZRIETOŠAJIEM VAI GADĪJUMA RAKSTURA ZAUDĒJUMIEM, IEPRIEKŠMINĒTIE IEROBEŽOJUMI NAV JUMS PIEMĒROJAMI.

Ārējās saites uz vietni

Mēģinot mūsu apmeklētājiem sniegt augstāku vērtību, šī vietne var saturēt saites uz citām tīmekļa vietnēm internetā, kas pieder un kuras pārvalda trešo pušu pārdevēji un citas trešās puses (ārējās vietnes). AAF nekontrolē un nav atbildīgs par ārējām vietnēm, tostarp, bet ne tikai par to saturu un privātuma un datu vākšanas praksi, pat ja ārējā vietne ir saistīta ar AAF. Šīs saistītās vietnes ir paredzētas tikai Jūsu ērtībām, tāpēc piekļuve tām ir jūsu atbildībā. Šo saišu publicēšana vietnē nenozīmē, ka AAF ir to sponsori, tās atbalsta, ir saistīti ar tām vai ir likumīgi pilnvaroti izmantot jebkuru tirdzniecības nosaukumu, preču zīmi, pakalpojuma zīmi, dizainu, logotipu, simbolu vai citus ar autortiesībām aizsargātus materiālus, kas tiek parādīti vai ir pieejami caur šādām ārējām vietnēm. Neskatoties uz to, AAF cenšas aizsargāt savas tīmekļa vietnes un tajā izvietoto saišu integritāti, un tāpēc pieprasa lietotāju atsauksmes ne tikai par savu vietni, bet arī par vietnēm, uz kurām tā atsaucas (ieskaitot, ja konkrēta saite nedarbojas). Ja Jums ir bažas par šādām saitēm vai to saturu, lūdzam jūs sazināties ar vietnes administratoru vai šo ārējo vietņu tīmekļa pārzini.

Atlīdzība

Jūs piekrītat atlīdzināt, aizstāvēt un novērst kaitējumu AAF, tā amatpersonām, direktoriem, darbiniekiem, aģentiem, licences izdevējiem un piegādātājiem (kopā – Piegādātājs) pret visiem zaudējumiem, izdevumiem un izmaksām, ieskaitot saprātīgu advokāta atlīdzību, kas rodas, pārkāpjot šos noteikumi vai jebkādas darbības, kas saistītas ar jūsu lietotāja kontu (ieskaitot nolaidīgu vai nelikumīgu rīcību), ko veicat jūs vai jebkura cita persona, kas lieto vietni, izmantojot jūsu lietotāja kontu.

Izmaiņas

AAF patur tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt, modificēt, pievienot vai dzēst jebkuru šo Lietošanas noteikumu daļu pilnībā vai daļēji. Izmaiņas šajos Lietošanas noteikumos stājas spēkā, kad tiek publicēts paziņojums par šādām izmaiņām. Tīmekļa vietnes lietošanas turpināšana pēc tam, kad tiek publicētas jebkādas izmaiņas šajos Lietošanas noteikumos, tiek uzskatīta par piekrišanu šīm izmaiņām.

AAF jebkurā laikā var pārtraukt, mainīt, apturēt vai pārtraukt jebkuru AAF tīmekļa vietnes sadaļu, ieskaitot visu tīmekļa vietnes funkciju pieejamību. AAF var arī noteikt ierobežojumus noteiktām funkcijām un pakalpojumiem vai ierobežot jums piekļuvi daļām vai visai tīmekļa vietnei bez iepriekšēja brīdinājuma vai atbildības. AAF var izbeigt iepriekšminētās pilnvaras, tiesības un licences, un pēc šādas izbeigšanas jums nekavējoties jāiznīcina visa lejupielādētā vai iegūtā informācija. ŠĀDAS PĀRTRAUKŠANĀS VAI APTURĒŠANĀ GADĪJUMĀ JEBKĀDA INFORMĀCIJA, KAS TIEK UZGLABĀTA AAF TĪMEKĻA VIETNĒ, NEVAR VĒLĀK TIKT ATGŪTA.

Piemērojamie tiesību akti

Ja vien nav norādīts citādi, šīs tīmekļa vietnes materiāls ir paredzēts, lai sniegtu informāciju par AAF un tā produktiem. Šī vietne tiek kontrolēta un darbojas no Lūivilas, Kentuki štatā. Mēs nenorādām, ka šajā vietnē publicētie materiāli ir izstrādāti vai piemēroti izmantošanai ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm. Ja piekļūstat mūsu vietnei no valstīm ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm, lūdzu, ņemiet vērā, ka esat atbildīgs par piemērojamo vietējo likumu ievērošanu. Ciktāl visi piemērojamie vietējie likumi aizliedz skatīt un izmantot šo vietni, jūs nedrīkstat šo vietni apskatīt vai izmantot.

Šīs vietnes lietošanu visādā ziņā regulē Kentuki štata, ASV, likumi, neņemot vērā likumu normu izvēles noteikumus un 1980. gada ASV Konvenciju par preču starptautiskas pārdošanas līgumiem. Jūs piekrītat, ka jurisdikcija pār jebkuru tiesvedību un tās norises vieta, kas tieši vai netieši izriet no šīs tīmekļa vietnes vai ir ar to saistīta (ieskaitot, bet ne tikai, AAF produktu iegādi), ir valsts vai federālajās tiesās, kas atrodas Džefersona apgabalā, Kentuki. Jebkurš tiesvedības vai prasības cēlonis, kas Jums varētu būt attiecībā uz šo vietni (ieskaitot, bet ne tikai, AAF produktu iegādi), ir jāiesniedz izskatīšanai viena (1) gada laikā pēc prasības vai tiesvedības cēloņa rašanās. AAF nespēja uzstāt uz vai stingri ievērot jebkuru šo Lietošanas noteikumu daļu nav uzskatāma par atteikšanos no tajā ietvertajiem noteikumiem vai tiesībām. Ne pušu rīcība, ne tirdzniecības prakse neietekmē kādu no šiem Lietošanas noteikumiem. AAF var nodot savas tiesības un pienākumus saskaņā ar šo Līgumu jebkurai pusei jebkurā laikā, par to iepriekš nepaziņojot. AAF neapliecina, ka materiāli šajā vietnē ir piemēroti vai pieejami lietošanai citās vietās, un piekļuve tiem no teritorijām, kur to saturs ir nelikumīgs, ir aizliegta. Tie, kas izvēlas piekļūt šai vietnei no citām vietām, to dara pēc savas iniciatīvas un ir atbildīgi par piemērojamo vietējo likumu ievērošanu. Jūs nedrīkstat lietot un eksportēt materiālus, pārkāpjot ASV eksporta likumus un noteikumus.

Document Finder
Kontakti
Mail
Top of Page